Rregullorja “Për parandalimin e konfliktit të interesave, si dhe deklarimin e pasurive në
ushtrimin e funksioneve publike në Komisionin e Pavarur të Kualifikimet”, bazohet në nenin
46, të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e
funksioneve publike”, i ndryshuar (ligji nr. 9367/2005), në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003, “Për
deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa
nëpunësve publikë”, i ndryshuar (ligji nr. 9049/2003), dhe në nenin 27, të ligjit nr. 84/2016,
“Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” .
Neni 2
Qëllimi
Qëllimi i kësaj rregulloreje është garantimi i një vendimmarrjeje të paanshme…..

Lexo