Mbështetur në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në
Republikën e Shqipërisë”;
Me qëllim unifikimin e procedurave të shqyrtimit të çështjeve nga trupat gjykuese;
Bazuar mbi parimin e transparencës, parimin e procesit të rregullt ligjor, parimin e gjykimit të
shpejtë, parimin e hetimit kryesisht, parimin e barazisë dhe parimin e eficiencës;
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit unifikon hapat proceduralë që ndiqen nga trupat gjykuese të
Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për rivlerësimin kalimtar të subjekteve të rivlerësimit….

Lexo