Me qëllim që të garantohet vijimësia normale e punës dhe e veprimtarisë së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, si dhe të garantohen standardet dhe parimet e procesit të rregullt ligjor, përgjatë situatës së pandemisë “COVID-19” e në vazhdim, si dhe në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 42, pika 1 të ligjit nr. 45/2019 “Për emergjencat civile”, veprimtaria e Komisionit dhe e stafit të do të zhvillohet sipas këtij protokolli:

Për t’u njohur me këtë protokoll, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë:

Lexo/Shkarko