FORMULAR I DENONCIMIT NGA PUBLIKU

(Bazuar në nenin 53 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë)

TË DHËNAT E DENONCUESIT

TË DHËNAT PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT PËR TË CILIN BËHET DENONCIMI

PËRSHKRIMI I TË DHËNAVE SIPAS KRITEREVE TË RIVLERËSIMIT