Këshilltar Ligjor

Diplomohet “Jurist” në vitin 2008, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitet 2009-2012 ka ushtruar funksionin e inspektorit në sektorë të ndryshëm të Drejtorisë Rajonale të Tatimeve, Tiranë. Në vitet 2012-2017 ka punuar si inspektor hetimi në Drejtorinë e Hetimit Tatimor. Ka ndjekur trajnime dhe specializime të vazhdueshme, si dhe është njohës i mirë i legjislacionit të fushës hetimore tatimore, hetimeve penale për krimet në fushën ekonomiko-financiare, pas një eksperience disavjeçare bashkëpunimi me Prokurorinë, si me referimin, hetimin dhe dërgimin e shumë çështjeve për gjykim. Zotëron gjuhën angleze dhe italiane.