Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 27.10.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Silvana Lule, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 29.10.2021, vendosi:

Konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Silvana Lule, prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.                                 

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Genta Tafa Bungo, znj. Alma Faskaj relatore dhe z. Lulzim Hamitaj anëtar, do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.