Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 12.1.2021 Kerkese nga media T.Ch. TV,per numrin  e vendimeve te shpallura nga kpk si dhe listen emerore subjekteve te shkarkuar. 15.01.2021 Perfunduar
2 17.2.2021 Kerkese nga M.M. per denoncimin e regjistruar nga ana e tij per subjekte rivleresimi 19.2.2021 Perfunduar
3 29.3.2021 Kerkese nga media tv MCN per venien ne dispozicion te procesverbaleve te zbardhura te seancave publike degjimore per 8 subjekte rivleresimi 6.4.2021 Perfunduar
4 29.3.2021 Kerkese nga emisioni “Ajsberg”, per venie ne dispozicion te procesverbalit te zbardhur te seances publike degjimore per nje subjekt rivleresimi 6.4.2021 Perfunduar
5 29.3.2021 Kerkese nga media Sh.TV, per venie ne dispozicion te procesverbalit te zbardhur te seances publike degjimore per nje subjekt rivleresimi 6.4.2021 Perfunduar
6 29.3.2021 Kerkese nga media TV MCN, per venie ne dispozicion te procesverbalit te zbardhur te seances publike degjimore per nje subjekt rivleresimi 6.4.2021 Perfunduar
7 30.3.2021 Kerkese nga emisioni “Te paekspozuarit”, per venie ne dispozicion te procesverbaleve te zbardhura te seancave publike degjimore per nje subjekt rivleresimi 6.4.2021 Perfunduar
8 30.3.2021 Kerkese nga media TV TCH, per venie ne dispozicion te procesverbalit te zbardhur te seances publike degjimore per nje subjekt rivleresimi 6.4.2021 Perfunduar
9 5.4.2021 Kerkese nga emisioni “Ajsberg” per venie ne dispozicion te te dhenave personale te komisionereve 7.4.2021 Perfunduar
10 8.4.2021 Kerkese nga emisioni “Ajsberg”, per venie ne dispozicion te te dhenave personale per disa komisionere 13.4.2021 Perfunduar
11 9.4.2021 Kerkese nga qendra ResPublika , per pozicionet vakante te njesise se sherbimit ligjor dhe procedurat rekrutimit te keshilltareve 13.4.2021 Perfunduar
12 14.4.2021 Kerkese nga emisioni “Ajsberg”, per dhenie informacioni, lidhur me nje vezhgues nderkombetar te ONMse 23.4.2021 Perfunduar
13 14.4.2021 Kerkese nga media TV TCH, per rolin dhe komptencat e vezhguesve nderkombetare te ONMse ne procesin e rivleresimit 23.4.2021 Perfunduar
14 15.4.2021 Kerkese nga emisioni “Ajsberg”, lidhur me venien ne dispozicion te te gjitha procesverbaleve te zbardhura te seancave publike qe jane ndjekur nga nje vezhgues nderkombetar i ONMse 21.4.2021 Perfunduar
15 15.4.2021 Kerkese nga “Birn Albania”, lidhur me respektimin e afateve te publikimit te vendimeve te arsyetuara me shkrim nga trupat gjyqesore te KPKse 27.4.2021 Perfunduar
16 21.4.2021 Komisioneri per te Drejten e Informimit, kerkese per shpjegime lidhur me ankimin e emisionit “Ajsberg” 27.4.2021 Perfunduar
17 22.4.2021 Kerkese nga Studio Ligjore Q&Associates per vendimet e KPKse, ankimet nga IKP dhe vendimmarja e KPAse 27.4.2021 Perfunduar
18 25.5.2020 Kerkese nga “Birn Albania”, per informacion dhe dokumentacion, lidhur me afatin te zbardhjes dhe arsyetimit te vendimit per nje subjekt rivleresimi 4.6.2021 Perfunduar
19 12.5.2021 Kerkese nga emisioni “Ajsberg”, per venien ne dispozicion te 43 procesverbaleve te seancave degjimore dhe koston administrative te marrjes se kopjeve te tyre (7 procesverbale te 7 seancave degjimore iu vune ne dispozicion) 14.5.2021 Perfunduar
20 8.6.2021 Kerkese nga emisioni “Ajsberg”, per dhenie informacioni lidhur me investimet e KPKse per vitet 20202021, kontratat e lidhura nga autorieti kontraktor sipas LPP, operatoret fitues dhe vlerat e kontratave per keto investime 17.6.2021 Perfunduar
21 14.6.2021 Kerkese per informacion nga E.K. per permbajtjen e vendimit te arsyetuar me shkrim nga KPK, si dhe zbatimin e detyrimeve qe burojne nga LDI nga institucionet e reja te qeverisjes se sistemit te ri te drejtesise 16.6.2021 Perfunduar
22 18.6.2021 Kerkese nga kryeredaktor i medias TV TCH, per aksesin dhe rregullat e aksesit te mediave audiovizive ne seancat publike te KPKse 21.6.2021 Perfunduar
23 24.6.2021 Kerkese nga drejtues i medias TV TCH, per venien ne dispozicion te procesverbalit te zbardhur te seances degjimore te dates 23.6.2021, te zhvilluar me nje subjekt rivleresimi. 1.7.2021 Perfunduar
24 28.6.2021 Kerkese per informacion nga A.A.denoncues lidhur me shqyrtimin e denoncimit te tij per disa subjekte rivleresimi, nga trupat gjykuese te KPKse. 29.6.2021 Perfunduar
25 28.6.2021 Kerkese per informacion nga R.T. denoncues dhe venien ne dispozicion te kopjes se denoncimit te depozituar prej tij ne KPK. 29.6.2021 Perfunduar
26 5.7.2021 Kerkese per informacion nga BIRN Albania lidhur me afatin e publikimit te vendimeve perfundimtare te arsyetuara me shkrim. 15.7.2021 Perfunduar
27 21.7.2021 Kerkese per informacion nga gazetari R.Q ne lidhje me statistikat e komisionit. 21.7.2021 Perfunduar
28 29.7.2021 Kerkese per informacion nga Qendra “Res Publica”, lidhur me numrin e emerimeve te keshilltarve dhe nr e doreheqjeve te tyre. 4.8.2021 Perfunduar
29 15.9.2021 Kerkese per informacion nga “Shijak TV”, ne lidhje me listat emerore te subjekteve per te cilet KPK eshte shprehur me vendim. 24.9.2021 Perfunduar
30 10.9.2021 Kerkese nga nje qytar per venie ne dispozicion te vendimit te KPKse per sr A.Z. 27.9.2021 Perfunduar
31 4.10.2021 Kerkese per informacione shtese nga nje qytetar per SR. A. Z. 14.10.2021 Perfunduar
32 5.10.2021 Kerkese per informacion nga BIRN Albania, ne lidhje me nje aktivitet te brendshem te KPKse. 13.10.2021 Perfunduar
33 14.10.2021 Kerkese per informacion nga BIRN Albania, per tu njohur me detaje te nje aktiviteti te brendshem te kryer nga KPK. 25.10.2021 Perfunduar
34 27.10.2021 Kerkese nga BIRN Albania per venie ne dispozion te dokumentave te brendshme mbi nje aktivitet te kryer nga KPK 23.11.2021 Perfunduar
35 3.11.2021 Kerkese nga Qendra “Res Publica” per venie ne dispozicion te kopjeve te vendimeve te ndermejetme si dhe te vendimeve te marra nga KPK per subjektitn e rivleresimit E.K 15.11.2021 Perfunduar
36 16.11.2021 Kerkese nga nje qytetar per venie ne dispozicion te kopjes se ankimi ndaj subjektit te rivleresimit A.D. 23.11.2021 Perfunduar
37 16.11.2021 Kerkese per informacion nga agjencia e lajmeve “CNA.al”, ne lidhje me statistikat e vendimeve te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit. 23.11.2021 Perfunduar
38 29.12.2021 Kerkese per informacion nga Organizata Qendresa Qytetare ne lidhje me listen emerore te subjekteve te shkarkuar nga detyra nga KPK. 5.1.2022 Perfunduar