Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Përgjigje Data e kthimit të përgjigjes Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1. 19.1.2023 Kërkesë për vënie në dispozicion të praktikës së ankesës ndaj subjektit të rivlerësimit M.F, nga Shoqata e Avokatëve Shqiptarë Antikorrupsion, Avokat N.P. Kërkesa  -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 30.1.2023  

  E plotë

Nuk ka
2. 26.1.2023 Kërkese për informacion nga Qendra “Res Publica”, për raste të procedimeve penale ndaj anëtarve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 3.2.2023  

E plotë

Nuk ka
3. 22.2.2023 Kërkesë për informacion nga emisioni “Piranjat” në lidhje me rastet e referuara për shkelje disiplinore pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 28.2.2023  

E plotë

Nuk ka
4. 13.3.2023 Kërkesë për informacion nga “Qëndresa Qytetare” në lidhje me vënien në dispozicion të listës së targave të automjeteve në pronsi të KPK-së. -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 13.3.2023  

E plotë

Nuk ka
5. 7.4.2023 Kërkesë për informacion nga Qendra “Res Publica”, se cilat janë vendimet e Kolegjit të Apelimit të cilat janë referuar në vendimin nr. 590, datë 23.11.2022, të KPK-së. -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 19.4.2023  

E plotë

Nuk ka
6. 26.6.2023 Kërkesë për informacion nga Qendra “Res Publica”, për tu informuar mbi një të dhënë nga vendimi nr.169 të KPK-së.
-Kërkesa e plotë-
Bashkëlidhur Përgjigjia 4.7.2023

E plotë

Nuk ka
7. 3.7.2023 Kërkesë për informacion nga RTSH, lidhur me punën e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit ndër vite.
-Kërkesa e plotë-
Bashkëlidhur Përgjigjia 11.7.2023

E plotë

Nuk ka
8. 4.7.2023 Kërkesë për informacion nga BIRN Albania mbi numrin e gjyqtarve dhe prokurorve në nivel apeli të parivlerësuar.
-Kërkesa e plotë-
Bashkëlidhur Përgjigjia 4.7.2023

E plotë

Nuk ka
9. 24.7.2023 Kërkesë për venie në dispozicion të procesverbalit të seancës dëgjimore për subjektin e rivlerësimit E.I.
-Kërkesa e plotë-
Bashkëlidhur Përgjigjia 31.7.2023

E plotë

Nuk ka
10. 20.11.2023 Kërkesë për informacion nga Instituti Shqiptar i Shkencave/Open Data, mbi numrin e subjekteve të mbetura për rivlerësim, të ndarë sipas funksionit.
-Kërkesa e plotë-
Bashkëlidhur Përgjigjia 30.11.2023

E plotë

Nuk ka
11. 28.12.2023 Kërkesë për vënie në dispozicion të rezultateve të hetimit administrativ për subjektin e rivlerësimit O.V. Kërkesa e plotë-Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 12.1.2024

Refuzuar

Nuk ka
12. 29.12.2023 Kërkesë për informacion nga znj. R.D.RR, në lidhje me numrin e prokurorve të shkarkuar, të pezulluar dhe të dorëhequr. Kërkesa e plotë-Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 8.1.2024

E plotë

Nuk ka