Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Përgjigje Data e kthimit të përgjigjes Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1. 4.1.2024 Kërkesë nga avokat A. M -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 4.1.2024  

E plotë

Nuk ka
2 . 8.1.2024 Kërkesë për informacion në lidhje me subjektin e rivlerësimit z. K. B nga gazetari A.D -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 18.1.2024  

E plotë

Nuk ka
3 . 15.1.2024 Kërkesë për informacion nga MCN TV, subjektet e referuar në SPAK -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 26.1.2024

E pjesshme

Nuk ka
4 . 28.2.2024 Kërkesë për vënie në dispozicion të kopjes së shkresës së KPK-së drejtuar Kuvendi.
-Kërkesa e plotë-
Bashkëlidhur Përgjigjia 11.3.2024

E plotë

Nuk ka
5 . 29.2.2024 Kërkesë për ekzekutimin e vendimit nr.36 (86-2024-45) të Gjykatës së së Apelit Administrativ dhe vënie në dispozicion të kopjes së plotë të marrëveshjes -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 18.3.2024

E pjesshme

Nuk ka
6 . 19.3.2024 Kërkesë për informacion nga një qytetar me inicialet A.V në lidhje me pastërtinë e figurës për dy subjekte rivlerësimi.
-Kërkesa e plotë-
Bashkëlidhur Përgjigjia 28.3.2024

E plotë

Nuk ka
7 . 20.3.2024 Kërkesë për informacion mbi antaren e KPK-së znj. A.F nga Qendra ”RES PUBLICA”
-Kërkesa e plotë-
Bashkëlidhur Përgjigjia 28.3.2024

E plotë

Nuk ka
8 . 2.4.2024 Kërkesë për vënie në dispozicion të kopjes së pa anonimizuar të vendimit të KPK-së, nr. 664 -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 16.4.2024

E plotë

Nuk ka
9 . 16.4.2024 Kërkesë për informacion mbi antaren e KPK-së znj. A.F nga Qendra ”RES PUBLICA”
-Kërkesa e plotë-
Bashkëlidhur Përgjigjia 22.4.2024

E plotë

Nuk ka