Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Përgjigje Data e kthimit të përgjigjes Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1. 4.1.2024 Kërkesë nga avokat A. M -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 4.1.2024  

E plotë

Nuk ka
2 . 8.1.2024 Kërkesë për informacion në lidhje me subjektin e rivlerësimit z. K. B nga gazetari A.D -Kërkesa e plotë- Bashkëlidhur Përgjigjia 18.1.2024  

E plotë

Nuk ka