Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 22.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, Z.Shpëtim Kurti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 23.11.2018 vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Shpëtim Kurti, prokuror në Prokurorinë e Tiranës.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupa gjykuese e kryesuar nga znj. Brunilda Bekteshi,  Lulzim Hamitaj relator, z. Roland Ilia anëtar, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve .

Ky vendim mund të ankimohet pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.