NJOFTIM PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMIT PËR MARRJEN E DOKUMENTEVE NË KOMISIONIN E PAVARUR TË KUALIFIKIMIT NGA SUBJEKTI I RIVLERËSIMIT  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 45, të Kodit të Procedurave Administrative, nenit 13, të ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.7.2017, njofton se me vendimin nr.10, dt. 12.2.2018 ka miratuar tarifat e shërbimit për marrjen e dokumenteve në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit nga subjekti i rivlerësimit.

Për t’u njohur me këto tarifa, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë:

[pdf-embedder url=”https://kpk.al/wp-content/uploads/2018/02/Vendim.pdf”]