Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, pasi zhvilloi seancën dëgjimore në datën 30/01/2020,  për subjektin e rivlerësimit Znj. Entela Shedula, me detyrë gjyqtare/kryetare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, si edhe pasi analizoi shpjegimet dhe dokumentacionin provues të paraqitur nga vetë subjekti, vendosi riçeljen e hetimit administrativ.

Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të institucionit.