Komisioni i Pavarur i Kualifikimit  vendosi të shtyjë seancën dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Avni Kraja. Kjo, pas kerkesës së përfaqësuesit  ligjor të subjektit te rivlerësimit, znj. Irena Reso, e cila i kërkoi trupit gjykues më shumë kohë në dispozicion me qëllim përgatitjen e mbrojtjes. Seanca dëgjimore do të mbahet në datë 6.5.2021, ora 12:00.