Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 24.12.2020 për subjektin e rivlerësimit, Adriano Dyrmishi bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 28.12.2020, vendosi:

Konfirmimin në detyrë subjektit të rivlerësimit, z. Adriano Dyrmishi, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Tiranë.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Suela Zhegu, z. Lulzim Hamitaj relator, znj. Brunilda Bekteshi  anëtare, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.