Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 7.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Dyla, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 9.9.2021, vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Arben Dyla, prokuror/drejtues në Prokurorinë e Rrethit Lushnjë.

Vendimi, i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Brunilda Bekteshi, znj. Firdes Shuli relatore dhe znj. Suela Zhegu anëtare, do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.​