Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 20.4.2022 dhe në datën 27.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Florian Bonjaku, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 2.6.2022, me shumicë votash vendosi:

Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Florian Bonjaku, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Xhensila Pine, z. Olsi Komici relator dhe znj. Valbona Sanxhaktari anëtare do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.