Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 1.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Hysen Ajasllari bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:   

Shkarkim nga  detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Hysen Ajasllari, prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier.
Vendimi, i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Brunilda Bekteshi, znj. Pamela Qirko relatore, z. Roland Ilia anëtar do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.   

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit.    

Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.     

Ky vendim u shpall sot, në datën 3.3.2023