Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 24.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Ramiz Lala , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.07.2019 vendosi:

Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Ramiz Lala, gjyqtar/kryetar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupa gjykuese e kryesuar nga znj. Etleda Çiftja, znj. Pamela Qirko relatore, znj. Firdes Shuli anëtare, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim ankimohet pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.