Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 9.10.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Pranvera Pustina bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 14.10.2020, vendosi:

Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Pranvera Pustina, prokurore pranë Prokurorisë së Përgjithshme.

Vendimi i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Genta Tafa Bungo, znj. Suela Zhegu relator, znj. Etleda Çiftja  anëtare, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.