Vendimi Nr: 19
Data e vendimit: 14.05.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë17.04.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Besa Nikëhasani, bazuar