Në zbatim të nenit 179/b e të aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të pikës 3, të nenit 69, të ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, mbledhja e anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit miraton këtë rregullore për veprimtarinë e këtij institucioni.

Lexo