SHPALLJE VENDI VAKANT PËR NJË POZICION SPECIALIST JURIST 

Në zbatim të nenit 20 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shpall fillimin e procedurave për personat e interesuar që kërkojnë të aplikojnë për pozicionin  Specialist jurist në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, kategoria e pagës: III-b

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere:

  • Të zotërojnë diplomë master profesional ose shkencor në Drejtësi.
  • Të kenë eksperiencë pune, jo më pak se 1 vit;
  • Të kenë njohuri të mira kompjuterike në përdorimin e paketës Microsoft Office.
  • Njohuria e gjuhës angleze përbën vlerë të shtuar.

Kushte të përgjithshme:

 • Kandidati duhet të plotësojnë kriteret për tu pajisur me certifikatë sigurie sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 188 datë 4.3.2015.
 • Ndaj tij të mos jetë nisur procedim penal, të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi ose kundravajtje penale.
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore me largim nga detyra ose ndonjë masë tjetër disiplinore, e cila është ende në fuqi sipas legjislacionit, në momentin e aplikimit.
 • Kandidati duhet të kenë aftësi për t’u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në afate kohore të limituara.

Kandidati i interesuar duhet të dorëzojë dokumentat e mëposhtme:

 • Kërkesë me shkrim, shprehje interesi;
 • Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare.
 • Kopje të dokumentave (diplomë, letërnjoftim, librezë pune) (origjinale ose të noterizuar).
 • Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
 • Dokument që vërteton që nuk ka çështje gjyqësore në ngarkim;
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt.
 • Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe në trajnimet,kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 3.10.2022 pranë institucionit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në adresën:Rruga e Kavajës, Ish- Lidhja e shkrimtarëve, Tiranë, zyra e protokollit, nga e hëna-premte ora 8.30-17.00, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën:info@kpk.al.i cili konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.