Në mbështetje të Kushtetutës , të nenit 18 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjzqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullore së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.7.2017,përmes procesit të përzgjedhjes me short, në mbledhjen e datës 07.09.2018, Komisioni vendosi…

 

Lexo