Vendim Nr: 535
Data e vendimit: 26.5.2022
Subjekti i rivlerësimit: Z. Bledar Bejko, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Lexo/Shkarko Vendimin

Shënim: Vendimi iu njoftua palëve sipas legjislacionit në fuqi, ndërsa vonesa në publikim ka ardhur si pasojë e mosfunksionimit të website-it të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për shkak të sulmit kibernetik ndaj faqeve zyrtare të Republikës së Shqipërisë.