Vendim Nr: 505
Data e vendimit: 28.1.2022.
Subjekti i rivlerësimit: Z. Gentian Marku, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, aktualisht i komanduar edhe në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.

Lexo/Shkarko Vendimin

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 15.3.2022.
Tiranë më 16.3.2022