Vendimi Nr: 747
Data e vendimit: 21.3.2024
Subjekti i rivlerësimit Z. Olgert Rumnici, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, aktualisht i komanduar në pozicionin e këshilltarit ligjor pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë
Lexo / Shkarko Vendimin
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 13.5.2024.
Tiranë, më datë 14.5.2024.