Vendimi Nr: 752
Data e vendimit: 03.04.2024
Subjekti i rivlerësimit: Z. Platin Aliçka, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan (aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë).
Lexo / Shkarko Vendimin
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 22.05.2024.
Tiranë, më datë 23.05.2024