Vendim Nr: 542
Data e vendimit: 20.6.2022
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Brunilda Çarçiu, inspektore në Inspektoratin e ish-KLD-së, sot KLGJ.

Lexo/Shkarko Vendimin

Lexo/Shkarko Mendimin Paralel

Shënim: Vendimi iu njoftua palëve sipas legjislacionit në fuqi, ndërsa vonesa në publikim ka ardhur si pasojë e mosfunksionimit të website-it të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për shkak të sulmit kibernetik ndaj faqeve zyrtare të Republikës së Shqipërisë.