Vendim Nr: 533
Data e vendimit: 18.5.2022
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Enkeleda Kapedani, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Lexo/Shkarko Vendimin

Lexo/Shkarko Mendimin e Pakicës

Shënim: Vendimi iu njoftua palëve sipas legjislacionit në fuqi, ndërsa vonesa në publikim ka ardhur si pasojë e mosfunksionimit të website-it të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për shkak të sulmit kibernetik ndaj faqeve zyrtare të Republikës së Shqipërisë.