Vendim Nr: 355
Data e vendimit: 16.3.2021
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Irida Kacerja, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 6.5.2021                                                                                                                            Tiranë më 7.5.2021