Vendim Nr:360
Data e vendimit: 25.3.2021
Subjekti i rivlerësimit:Znj. Marsela Dervishi, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 28.4.2021                                                                                                                          Tiranë më 29.4.2021