Vendimi Nr: 732
Data e vendimit: 15.1.2024
Subjekti i rivlerësimit Znj. Nertila Kape, gjyqtare pranë ish-Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, aktualisht në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 29.2.2024.
Tiranë, më datë 1.3.2024.