Vendimi Nr: 678
Data e vendimit: 20.6.2023
Subjekti i rivlerësimit : Znj. Vitjuna Mata, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 27.9.2023.
Tiranë, më datë 28.9.2023.