Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 21.10.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Sonila Muhametaj (Domi), bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 25.10.2019, vendosi: Konfirmimin në deryrë të subjektit të rivlerësimit, Sonila Muhametaj (Domi), prokurore pranë Prokurorisë së Krimeve të Rënda Tiranë.  Vendimi…

Vendimi Nr: 180
Data e vendimit: 18.07.2019

Në zbatim të nenit 179/b dhe Aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të neneve 13/d, 14/1, 14/2, 14/3 dhe 69/4 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Mbledhja e anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit miraton këtë rregullore për procedurat që ndiqen për hedhjen…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 14.10.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Besim Hajdarmataj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 16.10.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Besim Hajdarmataj, prokuror në Prokurorinë  pranë  Gjykatës së Shkallës së Parë për…

Vendimi Nr: 189
Data e vendimit: 25.07.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 07.10.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Ndini Tavani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 11.10.2019, me shumicë votash vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Ndini Tavani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Elona Kana, me detyrë këshilltare në Gjykatën e Lartë, përcaktuar në datë 10.10.2019, ora 12:30, do të shtyhet. Data tjetër për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.   ​   

Vendimi Nr: 187
Data e vendimit: 24.07.2019