Në zbatim të nenit 179/b dhe Aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të neneve 13/d, 14/1, 14/2, 14/3 dhe 69/4 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Mbledhja e anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit miraton këtë rregullore për procedurat që ndiqen për hedhjen e shortit gjatë veprimtarisë së këtij institucioni.

Lexo