Në zbatim të nenit 179/b të aneksit të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë dhe të pikës 3, të nenit 69, të ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, mbledhja e anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifkimit miraton këtë rregullore për veprimtarinë e institucionit.

Lexo