Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 08.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Prifti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 10.10.2018 vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Entela Prifti, kryetare e Gjykatës së Apelit Civil Korçë.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupa gjykuese e kryesuar nga znj. Firdes Shuli,  znj. Etleda Çiftja relatore, z. Roland Ilia anëtar, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve .

Ky vendim mund të ankimohet pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.