Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 03.10.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Sotiraq Lubonja, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.10.2018 vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Sotiraq Lubonja, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Korçë.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupa gjykuese e kryesuar nga znj. Suela Zhegu,  znj. Valbona Sanxhaktari relatore, znj. Brunilda Bekteshi anëtare, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve .

Ky vendim mund të ankimohet pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.