Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.3.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Arian Muçaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  

Konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Arian Muçaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të  Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër. 

Vendimi, i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Firdes Shuli, znj. Valbona Sanxhaktari relatore, z. Olsi Komici anëtar do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.  

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit.  

Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.  

Ky vendim u shpall sot, në datën 28.3.2024.