Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 14.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Nishani bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:     

Konfirmim në detyrë  të subjektit të rivlerësimit, z. Sokol Nishani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së  Rrethit Gjyqësor Durrës.  

Vendimi, i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga  znj. Firdes Shuli, z. Olsi Komici relator, znj. Xhensila Pine anëtare do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.     

Ky vendimmund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit.      

Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.      

Ky vendim u shpall sot, në datën 19.4.2023.