Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Elveta Murra, e  përcaktuar për t’u mbajtur sot, datë 5.4.2021, nuk u zhvillua e plotë. Përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit, z. Koçi Mato, i kërkoi trupit gjykues më shumë kohë në dispozicion për t’u njohur me materialet e dosjes së subjektit të riverësimit. Pas kësaj kërkese, trupi gjykues u tërhoq në dhomë këshillimi dhe pasi shqyrtoi kërkesën e përfaqësuesit ligjor të subjektit,  në prani edhe të vëzhguesit ndërkombëtar, vendosi të shtyjë seancën dëgjimore për në datën 22.4.2022, ora 10:00.