Trupi gjykues, i përbërë nga znj. Pamela Qirko kryesuese, znj. Brunilda Bekteshi relatore dhe z. Olsi Komici anëtar, sot, në datën 4.4.2022, njoftuan  në seancë publike se me vendim të ndërmjetëm në dhomë këshillimi, në prani edhe të vëzhguesit ndërkombëtar, kanë vendosur riçeljen e hetimit administrativ për subjektin e rivlerësimit, z. Bledar Bejko, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës. Data për seancën e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.