Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 7.1.2022 dhe në datën 29.3.2022 për subjektin e rivlerësimit, z. Erjon Shehaj, i bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 1.4.2022, vendosi:

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Erjjon Shehaj, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

2. Bazuar në pikën 4, të nenit 59, të ligjit nr. 84/2016, transferimin pranë organit kompetent  për inspektimin e shkaqeve që mund të përbëjnë shkelje disiplinore të dosjve si vijojnë:

Lidhur me procedimin penal nr. 628/2014 për të cilin subjekti ka vendosur pushimin e tij për veprën penale “goditje për shkak të detyrës” me të pandehurin N. LL. dhe lidhur me kallëzimin e shtetasit D. G., regjistruar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, në datën 11.3.2015, me numër procedimi 240, për veprën penale “kanosje të gjyqtarit”.

Vendimi i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Alma Faskaj, znj. Pamela Qirko relatore dhe znj. Brunilda Bekteshi anëtare, do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim, me përjashtim të pikës 2, mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.