Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 20.7.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Alfred Sali, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 22.7.2022, vendosi:Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Alfred Sali prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Xhensila Pine, z. Olsi Komici relator dhe znj. Valbona Sanxhaktari anëtare do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.