Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 18.7.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Jurida Bajraktari, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 20.7.2022, vendosi:

1.    Pezullimin nga detyra të znj. Jurida Bajraktari, ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apelit për një periudhë 1-vjeçare dhe detyrimin për të ndjekur programin e trajnimit për ndihmës ligjor sipas kurrikulave të miratuara nga Shkolla e Magjistraturës.
2.    Në përfundim të këtij trajnimi, pas administrimit të rezultateve të arritura nga subjekti, Komisioni do të përfundojë procesin e rivlerësimit, bazuar mbi të trija kriteret e rivlerësimit.
Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Genta Tafa Bungo, znj. Valbona Sanxhaktari relatore, z. Lulzim Hamitaj anëtar do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, vëzhguesve ndërkombëtarë, si dhe Shkollës së Magjistraturës brenda 30 ditëve nga shpallja dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit, në përputhje me pikën 7, të nenit 55 të ligjit nr. 84/2016.

Ky vendim është i paankimueshëm, bazuar në pikën 2 të nenit F të Aneksit të Kushtetutës.