Gjatë seancës dëgjimore për subjektin e rivlerësimit z. Bardhok Lleshi, përfaqësuesi i tij ligjor kërkoi përjashtimin e trupës gjykuese. Për arsye të vlerësimit të kërkesës nga një trupë tjetër gjykuese, trupi gjykues vendosi të ndërpresë seancën dëgjimore për subjektin e rivlerësimit. ​