Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 3.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Ilir Turja bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Ilir Turja, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 

Vendimi, i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Brunilda Bekteshi, znj. Pamela Qirko relatore, z. Roland Ilia anëtar  do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.   

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit.   

Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.   

Ky vendim u shpall sot, në datën 7.11.2022.