Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 8.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Naim Tota bazuar në ligjin nr. 84/2016, me shumicë votash vendosi:    

Konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Naim Tota, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

Vendimi, i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Brunilda Bekteshi, znj. Pamela Qirko relatore, z. Roland Ilia anëtar do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.    

Ky vendimmund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit.     

Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.        

Ky vendim u shpall sot, në datën 10.3.2023.