Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 1.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Ols Dado bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:   

Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Ols Dado, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqsor Tiranë. 

Vendimi, i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Valbona Sanxhaktari, znj. Genta Tafa Bungorelatore, z. Lulzim Hamitaj  anëtar  do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.   

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit.   

Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.   

Ky vendim u shpall sot, në datën 3.11.2022.