Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 31.10.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Nurjeta Pogaçe (Tafa) bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:   

Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Nurjeta Pogaçe (Tafa), gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Vendimi, i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga z. Roland Ilia, znj. Pamela Qirko relatore, znj. Brunilda Bekteshi anëtare do t’i njoftohet subjektit të rivlerësimit, Komisionerit Publik dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.   

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit.   

Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.   

Ky vendim u shpall sot, në datën 2.11.2022.